^Idź do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

O szkole

Trochę historii…

Z pierwszych wzmianek w kronikach szkolnych wynika, że do roku 1892 zajęcia odbywały się w starym budynku, gdzie obecnie znajduje się boisko asfaltowe. Decyzję o budowie szkoły podjęto w 1889r. Kierownikiem nowej szkoły został pan Wincenty Jankowski. Do nauki przeznaczone były dwie sale lekcyjne. Zajęcia odbywały się w dwóch oddziałach. Językiem wykładowym był język niemiecki. W języku polskim możliwa była tylko nauka pacierza i religii w kościele. W 1918r. kierowniczką została pani Kosikówna, a potem Pan Mencer. Nadal szkoła była dwuoddziałowa z czterema klasami. W 1923r. zarząd szkoły objęły siostry Maria i Weronika Moździeżówne. Kierowniczką była Maria Moździeżówna. W 1930r. zorganizowano szkołę 6 oddziałową, dwa lata później powstał siódmy oddział. Od 1935r. kierownikiem został pan Pawełczyk. W szkole było 6 oddziałów i tak pozostało do 1939r.

W czasie wojny życie szkoły zamarło. Niemcy przeznaczyli budynek szkolny dla swojej milicji, w ostatnim roku przed końcem wojny przyjechał Niemiec, który miał organizować nauczanie, ale sytuacja nie pozwoliła na zrealizowanie planów. W czasie odwrotu wojsk niemieckich budynek przeznaczono na szpital. Kierownik szkoły pan Pawełczyk został w czasie wojny wywieziony do obozu koncentracyjnego. Po wojnie żona Pawełczyka na prośbę mieszkańców zaczęła organizować nauczanie od 15 V 1945r. Potem przybyła do pomocy nauczycielka z Warszawy pani Lisowska. Pan Pawełczyk po powrocie z obozu dostał kierownictwo szkoły w Kępnie. We wrześniu 1945r. powstało 5 oddziałów. Od października 1945r. do pracy przyszli państwo Świstanowie. Kierownikiem został pan Świstan. Dla młodzieży kierzeńskiej, której wojna odebrała możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności postanowiono utworzyć kurs dla dorosłych. Naukę rozpoczęto 12.XI.1945r. utworzono dwie grupy o różnym poziomie nauczania.

Nauka na kursie odbywała się wieczorem, po 4 godz. (od godz.17 do 21) co drugi dzień. Uczniowie traktowali naukę bardzo poważnie. 26 stycznia 1946r. uroczyście powitano nowego proboszcza. Powitanie na prośbę sołtysa i mieszkańców odbyło się w szkole, która była ostoją kultury i tradycji polskiej wsi. W szkole zebrała się prawie cała społeczność parafialna. Uroczystość uświetniły wiersze, piosenki, inscenizacje i tańce. 19 marca 1946r. oddział kursu dla dorosłych zakończył naukę. Słuchacze zdawali egzamin z zakresu szkoły powszechnej. Egzamin odbywał się w Myjomicach. Z 18 słuchaczy do egzaminu przystąpiło 11. Prawie wszyscy otrzymali świadectwo ukończenia siedmiu klas  szkoły powszechnej. W roku szkolnym 1946/47 zorganizowano Święto Oświaty, które odnotowano  w kronice jako wielkie wydarzenie. W rok szkolnym 1947/48 odeszli od nas państwo Świstanowie,  kierownikiem została pani Jadwiga  Kupczyk. Utworzona została klasa VI. Warunki nauczania były trudne. Od 16.12.1947 kierownikiem szkoły został Idzi Kupczyk. Szkoła organizowała imprezy szkolne i środowiskowe, z których zysk  przeznaczony był na potrzeby szkolne, główne pomoce naukowe. W roku szkolnym 1948/49 zmieniła się kadra nauczycielska, powstała klasa VII. Szkoła tętniła życiem, odbywały się dożynki gromadzkie oraz liczne uroczystości okolicznościowe. Z dniem 1.11.1948 roku przy szkole otwarto kurs przysposobienia rolniczego. 17.1.1949 roku nastąpiło otwarcie punktu Biblioteki Publicznej, którą odwiedzała bardzo liczna rzeszy czytelników. W szkole działał chór szklony. Lata 1949/50 przyniosły kolejne zmiany w kadrze nauczycielskiej, odszedł pan Kupczyk. Do pracy przyszedł Henryk Cybok, który objął kierownictwo szkoły. W szkole działały takie organizacje jak: harcerstwo, SKO, PCK, TPPR. Przy liczbie 143 uczniów,  cześć pochodziła z Jurkowa i Myjomic. Szkoła była jak zwykle organizatorem szeregu imprez. Z dniem 1.03.1951 r. odszedł Henryk Cybok. Do końca roku na stanowisko kierownika został powołany Eugeniusz Kotwasiński. W nowym roku szkolnym w 1951/52 kierownikiem została Teresa Podmianka. Pierwsze wzmianki w kronice o pracy w drugim budynku szkolnym - pałacu sięgają 1964 r.  zajęcia tam mieli uczniowie klas najmłodszych. W roku szkolnym 1964/65 szkoła liczyła 153 uczniów. W roku szkolnym 1975/76 obniżono stopień organizacji szkoły do klasy  III , pozostali uczniowie kontynuowali naukę w szkole w Myjomicach. Szkoła w Kierznie stała się punktem filialnym Szkoły Podstawowej w Myjomicach.  W Kierznie pozostali państwo Gruszczyńscy, pozostali nauczyciele przeniesieni zostali do pracy w Myjomicach. W roku 1979 podniósł się stopień organizacyjny do klasy VI. Kierownikiem tego punktu  filialnego została pani Maria Łabuda. W klasach I-VI było 103 uczniów. Od roku szkolnego 1983/84 szkoła została samodzielną jednostką a dyrektorem postała pani Maria Łabuda. W roku szkolnym 1989/90 poziom organizacji został podniesiony do VII klasy a w roku szkolnym 1990/91 do klasy VIII. W roku 1998/99 weszła z życie  reforma szkolna.  Pożegnali naszą szkołę absolwenci klasy VIII i VI. Dziś szkoła liczy sześć oddziałów, począwszy od klasy I, kończywszy na klasie VI. Ponadto przy szkole działa oddział przedszkolny, do którego aktualnie uczęszcza 25 dzieci, w tym sześciolatki, które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Copyright 2013  spkierzno.pl